Mgr. Jana Slušná, soudní exekutorka

Exekutorský úřad Praha 10

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

O exekučním titulu jsem nikdy neslyšel, proč je na mě vedena exekuce?

Exekuční řízení je vedeno na základě exekučního titulu, tj. zpravidla rozhodnutí soudu či jiného orgánu. I když jste exekuční titul nepřevzali, mohlo k jeho doručení dojít tím, že Vám byl doručován na adrese Vašeho trvalého bydliště, na které se nezdržujete, že jste si jej na poště nevyzvedli v úložní lhůtě, nebo Vám v řízení, které předcházelo vydání exekučního titulu, mohl být z důvodu neznámého pobytu Vaší osoby ustanoven opatrovník. Dle předchozí věty nelze postupovat v případě, že je exekučním titulem platební rozkaz nebo směnečný platební rozkaz.

Veškerou vymáhanou povinnost jsem uhradil ještě před zahájením exekučního řízení, proč je na mě vedena exekuce?

Je potřeba splnit veškerou povinnost stanovenou exekučním titulem, tj. jistinu, úroky, poplatky i případné náklady nalézacího řízení apod. Nestačí uhradit pouze část povinnosti.

V případě, že jste uhradili veškerou povinnost stanovenou exekučním titulem, a přesto byla na Vás podána exekuce, je velice pravděpodobné, že jste se neřídili pokyny k úhradě a Vaše platba nebyla spárována s Vaší povinností. Prosím kontaktujte v této věci oprávněného případně se můžete obrátit také na nás, ke svému podání doložte doklad o úhradě.

Uhradil jsem část dluhu přímo oprávněnému, jak mám postupovat?

Pokud jste hradili po zahájení exekučního řízení přímo oprávněnému, neprodleně nás o tomto informujte. K podání doložte doklad o úhradě. V opačném případě se může stát, že soudní exekutor bude dál pokračovat ve vymáhaní povinnosti stanovené exekučním titulem. 

Můžu v exekuci uzavřít splátkový kalendář?

Soudní exekutor neuzavírá s povinným splátkový kalendář. Vymáhanou peněžitou povinnost však můžete hradit ve splátkách dle svých finančních možností, neboť postupnými splátkami bude postupně docházet ke snižování vymáhané povinnosti a v konečném důsledku k doplacení celé exekuce. Exekuce však bude trvat až do doby, dokud nebude vymožena celá dlužná částka a vydané exekuční příkazy nebudou do té doby zrušeny. Rovněž není vyloučeno, že v průběhu řízení bude exekuce nařízena i dalšími způsoby.

Může exekutor prominout alespoň část dluhu?

Exekutor nemůže prominout Váš dluh ani jeho část. Prominutí dluhu nebo jeho části je oprávněn pouze oprávněný. S Vaší žádostí o prominutí dluhu se proto obracejte přímo na oprávněného nebo na jeho právního zástupce. Pokud Vám oprávněný část dluhu promine a písemně nás o tom vyrozumí, zohledníme tuto skutečnost v exekučním řízení.

Zaplatil jsem, kdy bude exekuce ukončena?

Zaplacení dluhu nám nemusíte oznamovat. Pokud jste dodrželi pokyny pro zaplacení dluhu a platbu jste označili správným variabilním symbolem, dojde k automatické evidenci Vaší platby v daném exekučním řízení. Bezodkladně po přijetí platby budou všechny vydané exekuční příkazy zrušeny a rozhodnutí o zrušení bude automaticky zasláno bance, plátci mzdy či jiného příjmu apod. Není zapotřebí toto urgovat. Případný vzniklý přeplatek bude obratem zaslán plátci platby. Exekuce bude skončena právní mocí všech vydaných rozhodnutí případně datem poslední úhrady dle toho, která skutečnost nastane později.

Exekuce byla vymožena, proč nebyla z katastru nemovitých věcí dosud vymazána poznámka o zahájení exekučního řízení či o vydání exekučního příkazu?

Poznámka o zahájení exekučního řízení či o vydání exekučního příkazu může být z katastru nemovitých věcí vymazána až po skončení exekuce, tj. poté co nabydou všechna rozhodnutí právní moci. Pro urychlení tohoto procesu se lze vzdát práva podat námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce (ke stažení zde) nebo práva podat odvolání proti jinému rozhodnutí (vzor ke stažení zde).