Mgr. Jana Slušná, soudní exekutorka

Exekutorský úřad Praha 10

PRO OPRÁVNĚNÉ

Zahájení řízení

Exekuční řízení lze zahájit pouze na základě exekučního titulu (zpravidla jde o rozhodnutí soudu či jiného orgánu, rozhodčí nález nebo notářský zápis osvědčující, že dluh existuje), a to podáním exekučního návrhu u soudního exekutora (vzor ke stažení zde). Návrh můžete podat elektronicky emailem s elektronickým podpisem či do datové schránky, poštou nebo osobně. K návrhu musí být přiložen exekuční titul v originálu nebo v ověřené kopii a nejlépe také s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti.

Obsahuje-li exekuční návrh všechny předmětné náležitosti, soudní exekutor jej zašle spolu s žádostí o pověření a nařízení exekuce příslušnému exekučnímu soudu. Po obdržení pověření může soudní exekutor začít s prováděním exekuce.

Provádění exekuce
x

Exekuce se provádí zákonem definovanými způsoby. Pro vymožení peněžitého plnění (splnění peněžité povinnosti) lze exekuci vést těmito způsoby:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
 • přikázáním pohledávky (z účtu povinného, jiné pohledávky),
 • postižením majetkových práv povinného,
 • správou nemovitých věcí,
 • prodejem movitých věcí,
 • prodejem nemovitých věcí,
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech (pouze na návrh),
 • postižením závodu,
 • pozastavením řidičského oprávnění (pouze v případě vymáhání dlužného výživného pro nezletilé dítě).

Pro splnění nepeněžité povinnosti lze exekuci vést
(dle povahy povinnosti):,

 • odebráním věci,
 • rozdělením společné věci,
 • provedením prací a výkonů.

 

Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovité věci dlužníka

V případě, že máte vykonatelnou pohledávku, tj. peněžitý nárok přiznaný exekučním titulem, může Vám ji soudní exekutor na Váš návrh zajistit nuceným zřízením zástavního práva na nemovité věci dlužníka.

Toto zástavní právo má shodné účinky jako jakékoliv jiné běžné smluvní zástavní právo. Výrazně vylepšuje Vaši šanci na uspokojení pohledávky a Vaše postavení jako věřitele v případném nuceném prodeji nemovité věci dlužníka ať už v exekuci či v insolvenčním řízení (vzor návrhu ke stažení zde).

Za zřízení exekutorského zástavního práva náleží soudnímu exekutorovi odměna, kterou hradí soudnímu exekutorovi oprávněný.

 

Dobrovolné dražby

Dražbu lze provést na návrh vlastníka věci nebo na návrh osoby oprávněné s věcí disponovat. Exekutor v případě dobrovolné dražby postupuje přiměřeně podle exekučního řádu.

Mezi exekutorem a navrhovatelem musí být sepsána smlouva. Pro uzavření smlouvy o provedení dražby navrhovatel předloží soudnímu exekutorovi spolu s návrhem potřebné podklady, tj. zejména listiny identifikující předmět dražby, listiny prokazující vlastnické právo navrhovatele a případně i oprávnění navrhovatele s věcí disponovat, listiny o ocenění věci, která má být předmětem dražby, pokud již bylo provedeno, listiny o uvedení závad, které na předmětu dražby váznou apod.

Za provedení dobrovolné dražby náleží soudnímu exekutorovi odměna, jejíž výše se sjednává dohodou.

Náklady exekuce

Náklady exekuce sestávají z odměny soudního exekutora a účelně vynaložených hotových výdajů. Výpočet odměny i hotových výdajů stanoví právní předpisy. Náklady exekuce, jakož i náklady oprávněného, hradí zásadně povinný.

V případě neúspěšné exekuce hradí náklady exekuce a náklady ostatních účastníků ten, který zastavení exekuce zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný (pro tento případ lze předem smluvně sjednat výši účelně vynaložených výdajů).