Mgr. Jana Slušná, soudní exekutorka

Exekutorský úřad Praha 10

PRO POVINNÉ

Co dodržovat při úhradě?

Při úhradě vždy uvádějte variabilní symbol, kterým je část spisové značky následující po 222 EX uvedená na každém dokumentu soudního exekutora  (bez ohledu na to, zda exekuce byla zahájena u JUDr. Jiří Komárka nebo Mgr. Jany Slušné). Tedy například pro sp.zn. 222 EX 1/20 je variabilní symbol 120.

V případě nesprávného uvedení variabilního symbolu nemusí dojít ke správnému spárování Vámi provedené úhrady.

Jako specifický symbol doporučujeme uvádět Vaše rodné číslo či IČO.

Úhradu je možné provést několika způsoby

Úhrada převodem či vkladem na bankovní účet:

  • V případě exekučních řízení zahájených u soudní exekutorky Mgr. Jany Slušné po 1.1.2020 6880771029/2700
  • V případě exekučních řízení vedených pro vymožení peněžité povinnosti v měně EURO 6880771096/2700
  • V případě exekučních řízení převzatých po soudním exekutorovi JUDr. Jiří Komárkovi 86-4761290207/0100

Úhrada poštovní poukázkou

Použijte poštovní poukázku  typu A na české poště.

Úhrada ze zahraničí

Pro platby ze zahraničí použijte

  • BIC/SWIFT BACX CZ PP
  • IBAN CZ2227000000006880771029
  • IBAN CZ5627000000006880771096 pro platby v měně EUR

Účty jsou vedené v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Úhrada v hotovosti na pokladně Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou

Na adrese soudní exekutorky Mgr. Jany Slušné,
Kodaňská 1441/46, Praha 10, 101 00
budova B. 6. patro, v kterýkoliv pracovní den v pokladních hodinách.

 

Splátkový kalendář

Vymáhanou peněžitou povinnost můžete hradit i částečně ve splátkách dle svých finančních možností, neboť postupnými splátkami bude postupně docházet ke snižování vymáhané povinnosti a v konečném důsledku k doplacení celé exekuce. 

Nicméně soudní exekutor s Vámi splátkový kalendář uzavírat nebude a exekuce tím nebude nikterak přerušena; i v takovém případě může dojít k provedení exekuce formou prodeje movitých či nemovitých věcí, a to zejména tehdy, jestliže výše splátek neodpovídá výši vymáhané povinnosti. 

Dotazy

V případě nejasností či dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky, písemně (elektronicky nebo poštovní přepravou) či osobně. Avšak odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete v sekci Často kladené dotazy. 

Soudní exekutor osobně nevyřizuje jednotlivé telefonní hovory – pověření zaměstnanci soudního exekutora jsou oprávněni k vyřizování Vašich dotazů a vybraných podání.

  • Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
  • +420 563 034 049
  • ID datové schránky 69vgj7c